Moderní vybavení

3D Rentgen

3D tech­nolo­gie usnadňu­jící plánování implan­tátů i kom­plet­ní rekon­struk­ci chrupu. Dokážeme okamžitě měřit objem a vyhod­notit hus­to­tu kosti. Přístroj je vel­mi rych­lý a díky svým funkcím usnadňu­je 2D i 3D vyšetření.

Maxresdefault

Waterlase iPlus

Jed­ná se o špičkový stom­a­to­log­ický laser, který před­stavu­je zatím největší skok ve vývo­ji den­tál­ních laserů na tvrdé a měkké tkáně. Ošetření je pro pacien­ta kom­fort­ní a bezbolest­né, žád­né mikrofrak­tu­ry povrchu zubů a součas­ně dokon­alá laserová ster­il­izace tkání.

Waterlase iplus

Laser EPIC X

Diodový laser je jed­ničk­ou na součas­ném svě­tovém trhu diodových laserů. Vyniká čistým řezem v měkkých tkáních. Tato jedinečná vlast­nost je dána opti­mal­i­zo­vanou absorpcí v hemo­glo­binu a oxy­he­mo­glo­binu, a součas­ně i zvýše­nou absorpcí ve vodě. Oper­ační výkony jsou pro­to rych­le­jší a výrazně šetrnější k okol­ním tkáním.

Epic x

Cerec 3D

Přístroj vám dokáže během dvou hodin nahra­dit chy­bějící část zubu. Hlavní­mi výho­da­mi jsou vysoká odol­nost mater­iálu, žád­né smrštění, per­fek­t­ní esteti­ka, dokon­alé kon­tak­ty se soused­ní­mi zuby a krátký pra­cov­ní čas v ústech.

Cerec

Implantcenter

Otevírá nové možnos­ti zejmé­na v oblasti implan­tolo­gie a kost­ní chirurgie. Umožňu­je extrém­ně šetrnou prá­ci s kostí. Tato meto­da se používá u zákroků, kdy hrozí riziko poškození nervů nebo cév. Ošetřené mís­to téměř nekrvácí, kost není trau­ma­ti­zová­na a hojení je mno­hem lepší.

Y1002725c

Clesta II

Kon­zole s instru­men­ty japon­ské kval­i­ty. Díky své­mu designu soupra­va usnadňu­je prá­ci. Soupra­va je vybave­na ovlá­dací­mi pan­e­ly, ramen­em se širokým rozsa­hem pohy­bu, dlouhý­mi hadice­mi pro snad­nou manip­u­laci s kon­cov­ka­mi a pohodl­né pol­stro­vání špičkové kvality. 

Clesta 2

Beefill 2 in 1

Nejnovější přístroj na plnění kořen­ových kanálků. Přístroj umožňu­je opti­mál­ní zaplnění kořen­ového kanálku a nízké riziko násled­ných kom­p­likací. To vše je před­pok­la­dem pro násled­né a dlouhodobé využití ošetřeného zubu.

Beefill 2in1