Dentální péče

Zubní implantáty

Zub­ní implan­tát je umělá náhra­da zubu, která je vsazena pří­mo do čelisti. Plní všech­ny funkce původ­ního zubu a navíc je jeho přirozenou a věrnou kopií.

Číst více
Zubní implantáty

Ošetření laserem

Ošetření laserem před­stavu­je nej­mod­ernější a zároveň šetrnou alter­na­tivu kla­sické vrtačky, kyret nebo ultra­zvuků k odstranění zub­ního kamene a chirur­gick­ého skalpelu.

Číst více
Ošetření laserem

Bez bolesti
a strachu

Účin­né inhalační anal­getikum s rych­lým nás­tu­pem, snad­ným podáváním a řízením, které se po ukončení inhalace rych­le odbourává z těla.

Číst více
Bez bolesti  a strachu

Endodoncie

Endodon­cie se zabývá onemoc­něním zub­ní dřeně a ošetřováním kořen­ových kanálků. Pod­sta­tou endodon­cie je odstranění infiko­vané tkáně z kanálků.

Číst více
Endodoncie

Léčba zubního kazu

Ozónová ter­apie odstraní zub­ní kaz v počátečním sta­diu bez vrtání a bolesti. Ničí bak­terie, snižu­je riziko infekce zub­ní dřeně a min­i­mal­izu­je obnovení kazu.

Číst více
Léčba zubního kazu

Zubní výplně

Zub­ní výplní se ošetřu­jí defek­ty zubů způ­sobené zub­ním kazem. Nabízíme výplně amal­gá­mové, kom­poz­it­ní a skloionomerní cement.

Číst více
Zubní výplně

Dentální hygiena

Den­tál­ní hygiena je zák­lad­ním před­pok­la­dem pro zdravé zuby. Zabývá se přede­vším pre­vencí zub­ního kazu a záně­tu dásní.

Číst více
Dentální hygiena